Potrebujete projekt eletroinštalácie pre rodinný dom, byt alebo iný objekt?

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania projektovej dokumentácie elektroinštalácie vo viacerých odvetviach:
- silnoprúdové elektroinštalácie bytové a občianska vybavenosť
- silnoprúdové elektroinštalácie priemyslové
- silnoprúdové elektroinštalácie inteligentné – KNX
- elektroinštalácie pre zdravotníctvo
- bleskozvody
- vonkajšie rozvody VN - káblové, na stožiaroch
- vonkajšie rozvody NN - káblové, na stožiaroch
- trafostanice VN/NN - kioskové, murované, stožiarové
- vonkajšie rozvody verejného osvetlenia
- štruktúrovaná kabeláž
- meranie zemného odporu


fotka
Antonín Kotrle
autorizovaný stavebný inžinier

Ako som sa stal projektantom elektrických zariadení

Po ukončení štúdia na strednej priemyslovej škole v Mohelnici som nastúpil do zamestnania v k.p. Severomoravská energetika, Zábřeh na Moravě. Tu som si prešiel cez rôzne pracovné zaradenia od elektromontéra v montážnej skupine, skladníka, prácu pri stavebnej príprave, až som zakotvil v projekcii ako radový projektant (to bola ešte doba keď väčšina projektantov mala stredné vzdelanie, na rozdiel od dneška, keď sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie). A tak som začal zbierať skúsenosti s projekčnou problematikou v energetike - projektovanie vedení NN holých aj káblových, vedení VN 22kV holých aj káblových, trafostaníc, verejného osvetlenia, pri čom som prechodil hodne území na Zábřežsku, Šumpersku a Jesenicku. V roku 1984 som bol zaradený ako samostatný projektant.
Potom ma život a osud zavial do Banskej Bystrice, kde som našiel svoju manželku a v roku 1987 som sa do Banskej Bystrice presťahoval. Tu som začal pracovať taktiež ako samostatný projektant v š.p. Doprastav, Banská Bystrica. A pretože pracovná náplň tu bola ďaleko rozmanitejšia, začal som zbierať skúsenosti aj s projektovaním elektroinštalácií a bleskozvodov - rodinné domy, priemysel, zdravotníctvo, apod. V š.p. Doprastav som prišiel aj do kontaktu s programom AutoCAD a začal som v tomto programe postupne kresliť.
Medzičasom prišla zmena režimu a hneď v roku 1991 bolo naše projekčné stredisko š.p. Doprastav zrušené, ako zbytočné. Takže sme boli hodení do tvrdej reality hneď medzi prvými. Už na prelome rokov 1990/1991 som si vybavil živnostenský list, a tak som od leta 1991 začal pracovať ako živnostník - projektant. V prvých rokoch sa ešte bývalý kolektív držal pokope (spolupracoval som najmä s ing. V. Plintovičom, P. Murínom, P. Mikulom), ale postupom času sme sa osamostatnili. Začal som spolupracovať s viacerými architektmi v Banskej Bystrici a väčšinu pracovnej náplne tvorili elektroinštalácie a rôzne prípojky NN, VN 22kV, trafostanice.
V roku 2006 som si (našťastie), urobil autorizáciu na SKSI ako autorizovaný stavebný inžinier pre elektroinštalácie stavieb a pre komplexné inžinierske služby. Ako stredoškolák som v tej dobe ešte dostal výnimku zo vzdelania (po 28 rokoch praxe), čo už teraz nie je možné (a nepovažujem to za správne).
V projekcii pokračujem doposiaľ. Stále som v kontakte s novými materiálmi, novými normami, novými problematikami, apod.


Moja história

1974
štúdium na SPŠ elektrotechnickej
Mohelnice (ČR)
odbor energetika

1978
SME - Severomoravská energetika
elektromontér

1979
SME - Severomoravská energetika
projektant

1984
SME - Severomoravská energetika
samostatný projektant

1987
DOPRASTAV
samostatný projektant

1991
Živnostník
samostatný projektant

2006
Slobodné povolanie
autorizovaný stavebný inžinier
samostatný projektantProjektová dokumentácia :
Projektovú dokumentáciu dodávam štandardne v papierovej forme - 6ks. V elektronickej forme Vám viem dodať projektovú dokumentáciu vo formátoch: PDF (celý projekt), na vyžiadanie aj Word a DWG (AutoCAD).
Partneri :
Spolupracujem s viacerými architektmi, projektantmi (kúrenie, plyn, voda, slaboprúd) a montážnymi firmami v Banskej Bystrici, na ktorých je možné sprostredkovať v prípade záujmu kontakt.
Oprávnenia :
SKSI 4790*TSP*A2 - Komplexné architekto- nické a inžinierske služby
SKSI 4790*TSP*I4 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Používané programy pre projektovanie :
AutoCAD LT 2019 - kreslenie
MS Office 2016 – technické správy apod.
Cenkros 4 - rozpočtový program elektro
DIALux, DIALux Evo – výpočet osvetlenia
logo kotrle

Kotrle Antonín - Projektovanie elektrických zariadení | Webdizajn a kód Peter Kotrle | webhosting zabezpečuje savana.cz